[Geoinquiets Barcelona] geoinquiets itinerant

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] geoinquiets itinerant

Raf Roset
Un parell d'idees al vol, amb esperit descentralitzador....

Algú s'animaria a participar (organitzar?) un GiGISsabte ? O sigui un GISsabte a Girona ?
I potser un VicGISsabte (did you say BigGISsabte?) ?

Raf