[Geoinquiets Barcelona] geo sense gps ?

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] geo sense gps ?

Raf Roset
I sense GPS farem res ? http://bit.ly/gvyzzt

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] geo sense gps ?

Alexandre Nobajas
En zones urbanes sempre ens quedarà la triangulació per cèl·les, i en un futur cada cop més llunyà Gal·lileu.

Però millor que no ho tanquin, que o sinó l'AR se'n va al canyet.

--- On Tue, 2/8/11, Raf Roset <[hidden email]> wrote:

From: Raf Roset <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] geo sense gps ?
To: [hidden email]
Date: Tuesday, February 8, 2011, 7:22 AM

I sense GPS farem res ? http://bit.ly/gvyzzt

Raf

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] geo sense gps ?

geo inquiet
In reply to this post by Raf Roset
Geo_i!

Si no fos perquè ve de freegeographytools.com, pàgina que segueixo i disfruto, no en daria massa credibilitat! ...seria molt bo que anulessin el Sistema GPS al lloc on l'han creat.

...com deia aquell avi centenari quan li van preguntar perquè volia continuar vivint: "...per curiositat!"...A veure en que queda.

Marc


2011/2/8 Raf Roset <[hidden email]>
I sense GPS farem res ? http://bit.ly/gvyzzt

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona