[Geoinquiets Barcelona] experiència paper

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] experiència paper

Raf Roset
Tenim 2.000 anys d'experiència en la gestió del paper i tot just 20 en la gestió del digital: segur que no hem perdut res valuós ?

Raf