[Geoinquiets Barcelona] el món de nit

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] el món de nit

Raf Roset
No he pogut trobar la font (tampoc he buscat gaire).
Crida l'atenció la quantitat de focs:
http://i.imgur.com/KICe6.jpg

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Re: el món de nit

Raf Roset
http://mapserver.ngdc.noaa.gov/cgi-bin/public/ms/poster/viewer

Raf

2011/1/26 Raf Roset <[hidden email]>
No he pogut trobar la font (tampoc he buscat gaire).
Crida l'atenció la quantitat de focs:
http://i.imgur.com/KICe6.jpg

Raf