[Geoinquiets Barcelona] el govern Basc s'avança

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] el govern Basc s'avança

Raf Roset
L'Administració reinventant i facilitant la relació amb els els administrats http://www.metaposta.com/es/index.html

Raf