[Geoinquiets Barcelona] donacions d'imatges

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] donacions d'imatges

Raf Roset
Possiblement l'ICC podria fer el mateix i el mapa de Catalunya a OSM milloraria força:
http://opengeodata.org/image-of-the-week-danish-aerial-imagery-donat

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] donacions d'imatges

Oscar Fonts
> Possiblement l'ICC podria fer el mateix i el mapa de Catalunya a OSM

És llàstima que no s'aprofités el State Of The Map de Girona aquest
estiu per fer el pas, hagués aconseguit un ressò que ara ja, tenint
PNOA i Bing, és més difícil.

Slt.