[Geoinquiets Barcelona] diccionari cartografia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] diccionari cartografia

Raf Roset
OTR: he vist el diccionari de Cartografia que l'ICC publicarà en breu. Molt interessant !

Raf