[Geoinquiets Barcelona] demografia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] demografia

Raf Roset
No és la quantitat de gent sinó el consum que fan http://www.vector1media.com/vectorone/?p=7299

Raf