[Geoinquiets Barcelona] datasets lliures i públics

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] datasets lliures i públics

Raf Roset
de tot tipus, tamay i color
http://news.ycombinator.com/item?id=2165497


Raf