[Geoinquiets Barcelona] dades obertes i més

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] dades obertes i més

Raf Roset
Arxivadors, xarxes i protocols per a les dades obertes http://goo.gl/BeIE3

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] dades obertes i més

geo inquiet
OSTRESS!!!!!

...rastrejant el post de'n Raf he trobat això:

http://bloom.io/works

(especialment interressant si teniu compte a facebook o a twiter)

Crec que en el camp de la infografia hi ha molt per fer, molt per aprendre (crec que la cartografia haurà de ser capaç de deslligar-se "del de sempre" i reinventar-se. Els senyors web han fet un bon esforç, un bon treball!

Ben cordialment,

Marc
El 14/02/2011 7:57, Raf Roset <[hidden email]> va escriure:
> Arxivadors, xarxes i protocols per a les dades obertes http://goo.gl/BeIE3
>
> Raf
>
>