[Geoinquiets Barcelona] comparar països

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] comparar països

Raf Roset
Per comparar territoris, tant en superfície com amb uns quants indicadors http://www.ifitweremyhome.com/compare/ES/AU

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] comparar països

Alexandre Nobajas
Has estat bon jan posant Austràlia: http://www.ifitweremyhome.com/compare/ES/AF

--- On Wed, 2/23/11, Raf Roset <[hidden email]> wrote:

From: Raf Roset <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] comparar països
To: [hidden email]
Date: Wednesday, February 23, 2011, 11:06 AM

Per comparar territoris, tant en superfície com amb uns quants indicadors http://www.ifitweremyhome.com/compare/ES/AU

Raf

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] comparar països

Raf Roset

M'ha semblat molt gràfic que Catalunya tingui la mida d'un parc natural dels seus...

Raf