[Geoinquiets Barcelona] cartogrames 3D

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] cartogrames 3D

Raf Roset
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] cartogrames 3D

Alexandre Nobajas
Pel que es veu a les fotos no semblen cartogrames, més aviat un mapa de volums, ja que no es deformen les superfícies en funció d'una variable.

Tot i això l'ICC té una oportunitat de negoci, vendre paquetets de peces lego per a fer mapes 3D!

Àlex

--- On Mon, 2/28/11, Raf Roset <[hidden email]> wrote:

From: Raf Roset <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] cartogrames 3D
To: [hidden email]
Date: Monday, February 28, 2011, 7:47 AM


-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona