[Geoinquiets Barcelona] bibliografia sobre curation i preservació digital

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] bibliografia sobre curation i preservació digital

Raf Roset
Espectacular (si t'interessa la matèria):
http://digital-scholarship.org/dcpb/dcpb.htm

Estic segur que podriem, entre tots, compilar una llista pròpia de geoasterisc: el seu lloc seria el blog ?

Raf