[Geoinquiets Barcelona] Wiki a la GEC

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Wiki a la GEC

Ruiz Almar, Ernest

La Gran Enciclopèdia catalana Wikiitzada

 

http://www.lavanguardia.es/cultura/20110126/54106584268/la-enciclopedia-catalana-en-linea-se-convierte-en-una-wiki-contrastada.html

 

Et dones d’alta a una fitxa força completa i col·labores en la construcció de la enciclopèdia. Hi ha una obertura però amb control i contrast de les aportacions.

 

Si hi ha algú amb responsabilitats sobre la cartografia de Catalunya mirant-nos, no seria interessant analitzar la possibilitat de fer aquesta mateixa operació amb alguna base cartogràfica, digue’m l’1:50 000?

 

Per exemple, s’obre la base escollida per al seu manteniment via col·laborativa, emprant un WFS-T o similar. S’estableixen uns temes a treballar i uns protocols a seguir i a veure que passa.

 

 

Ernest Ruiz

 

 La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.