[Geoinquiets Barcelona] Votem lema

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Votem lema

Oscar Fonts
Val, al final he creat un doodle: http://www.doodle.com/p6x85r7ppzi4gph4

Podeu escollir entre "Amb l'ànima inquieta" o "Algú ho havia de fer".
Si cliqueu tots dos, significa que voleu que apareguin tots dos.
Si us és igual un o l'altre, simplement no voteu.

Slt,

Oscar.