[Geoinquiets Barcelona] Visor capes sobre Google Maps

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Visor capes sobre Google Maps

Alexandre Nobajas
Bones, mirant el tema del cadastre he trobat aquesta web. A l'apartat herramientas, a la libreria de mapas hi ha una colla de capes procedents de WMS que es poden veure superposats. Per a ser perfecte hauria de permetre canviar el nivell de transparència de les capes.

També permet fer mesuraments del terreny i algunes funcionalitats més.

http://www.goolzoom.com/

Àlex