[Geoinquiets Barcelona] Suport municipal al #1-O

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Suport municipal al #1-O

Assumpció Termens
Els ajuntaments que han mostrat suport a l'1-O un cop convocat ja són més de 140. Aquí teniu el mapa

--
   óıɔdɯnssɐ
  
Enviat amb Mailtrack

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona