[Geoinquiets Barcelona] SmartCity: Barcelona, referent per a les ciutats del futur.

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] SmartCity: Barcelona, referent per a les ciutats del futur.

geo inquiet
Geo_i,

Si entreu a la web de bcn us trobareu una sugestiva imatge d'un mòbil i aquesta informació:


Seguirem la pista.

Marc
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] SmartCity: Barcelona, referent per a les ciutats del futur.

Alexandre Nobajas
A veure en que acaba i si cap geoinquiet s'hi pot colar i informar-ne.

En tot cas bones notícies!

--- On Thu, 2/17/11, geo inquiet <[hidden email]> wrote:

From: geo inquiet <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] SmartCity: Barcelona, referent per a les ciutats del futur.
To: "Geoinquiets Barcelona" <[hidden email]>
Date: Thursday, February 17, 2011, 12:18 AM

Geo_i,

Si entreu a la web de bcn us trobareu una sugestiva imatge d'un mòbil i aquesta informació:


Seguirem la pista.

Marc

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona