[Geoinquiets Barcelona] Satélits d'observació

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Satélits d'observació

Raf Roset
Video i aplicació  3D per entendre els satèlits d'observació http://climate.nasa.gov/Eyes/

Raf