[Geoinquiets Barcelona] Resum dimecres 23F

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Resum dimecres 23F

Raf Roset

Algun voluntari em faria un resum de la sessió de dimecres passat?
Em sembla que em vaig perdre força coses.

Raf

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Resum dimecres 23F

Oscar Fonts
Completeu:
http://www.geoinquiets.cat/2011/03/06/disseccionant-openstreetmap/

PS afegit cercador al blog, i nou logo.


2011/2/28 Raf Roset <[hidden email]>:
> Algun voluntari em faria un resum de la sessió de dimecres passat?
> Em sembla que em vaig perdre força coses.