[Geoinquiets Barcelona] Resum de la setmana

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Resum de la setmana

Raf Roset
Bolo, pots actualitzar el blog amb el resum de la setmana ?
Raf