[Geoinquiets Barcelona] Recordatori: Rail Map Challenge

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Recordatori: Rail Map Challenge

Jaume Figueras i Jové
Hola a tots,

els propers 5 i 6 d'Octubre s'organitza la Map-Hackató: Rail Map
Challenge. L'objectiu: Fer del mapa del transport ferroviari de
Barcelona un dels millors del món.

Qui s'hi anima? Hi ha bons premis!!

https://railmapchallenge.cat/

Salut!

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona