[Geoinquiets Barcelona] Re: Barcelona Digest, Vol 13, Issue 85

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Re: Barcelona Digest, Vol 13, Issue 85

Elena Sauleda
Hola,

Ens veiem avui, però arribo tard, ja que surto a les 18:00 de la feina i estic una mica amunt de Barcelona.

Fins a la tarda.

--
Elena Sauleda
[hidden email]
______________________________

http://almendrosanfelipe.blogspot.com