[Geoinquiets Barcelona] QGIS Mac vs QGIS Windows

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] QGIS Mac vs QGIS Windows

Miquel Pujol Garcia-6
Hola Geoinquiets i Geoinquietes,

Tinc carregat el QGIS al meu MacBook Pro. Va molt bé i tot i no tenir tots els plugins disponibles com amb windows, va molt bé. Però estic plantejant-me fer pas altra cop a windows.

Sabeu si des de QGIS Windows es pot llegir-obrir amb correcció un projecte QGIS Mac?

Gràcies avançades,
------------------------------------------------------
Miquel Pujol Garcia

AdverbiodeLugar.International™

Telf: +34607938686
------------------------------------------------------


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona