[Geoinquiets Barcelona] Punt4 article. El món connectat: què podem esperar demà?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Punt4 article. El món connectat: què podem esperar demà?

geo inquiet
Geoi,

A:

https://docs.google.com/document/d/1jo5zipabCOKkjTN3ktLN4gIfE3jmWEOS1WbiYjIgk5U/edit?hl=en&authkey=CJK2nJ4M

trobareu els primers esbossos del contingut del punt 4 de l'article: "El món connectat: què podem esperar demà?"

De moment es una pluja d'idees mínimament endreçada, però ja prou entendible per ser compartida per tal que comenceu a fer les vostres aportacions. S'admeten de tot tipus, també profecies apocalíptiques nostradamienes.

El document és obert i permet l'edició directa (please en color diferent).

Marc