[Geoinquiets Barcelona] Ofertes laborals

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Ofertes laborals

Raül
Bona tarda,

Hi han dos ofertes laborals de desenvolupament GIS, per si és del vostre interès o coneixeu algú que li pugui interessar! :-) 

Desarrollador o desarrolladora full Stack en entorno GIS
BERGER-LEVRAULT
Barcelona | Indefinido
Desarrollador o desarroladora .NET Senior
BERGER-LEVRAULT
Barcelona | Indefinido

Una abraçada! 

Raül

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona