[Geoinquiets Barcelona] OSM en 3D

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] OSM en 3D

Raf Roset
Visualització d'OSM en 3D http://www.youtube.com/watch?v=f3anglvpyU0 no tenim cap exemple de Catalunya ? No tenim dades ?

Raf