[Geoinquiets Barcelona] Nova York serà la primera ciutat d'EEU en auditar algorismes

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nova York serà la primera ciutat d'EEU en auditar algorismes

Assumpció Termens
Nova York serà la primera ciutat d'EEUU en auditar els algorismes que prenen decisions automàtiques que afectin als seus ciutadans, com per exemple la distribució de policies per barri.

Bon Any !!!!


--
   óıɔdɯnssɐ
  
Enviat amb Mailtrack

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona