[Geoinquiets Barcelona] Nomenclàtor ICC

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nomenclàtor ICC

David Nogué-2

L'altre dia, en una conversa entre "entesos", va sortir el tema del Nomenclàtor ICC.

Bé, el vaig treure jo per a veure què em dèien els "entesos".

Pel què sembla, l'escull que impedeix obrir el Nomenclàtor és d'ordre legal.

Ja sabeu, d'aquella època en la que tot anava en paper, amb segell de cera.

Hi ha algun tema de drets sobre la propietat intel.lectual del Nomenclàtor.

Un dels "entesos" dèia que la propietat del Nomenclàtor era de Teleatlas.

Un altre dèia que la propietat era dels Ajuntaments.

O sigui, que ningú no sabia amb exactitud de qui era i, per tant, qui n'impedia la publicació.

En qualsevol cas, tots dos "entesos" coincidien en que l' ICC no tenia potestat per a obrir-ne les dades.

Sí, jo també vaig flipar, és kafkià.

--
David Nogué
 
planol.info
[hidden email]
+34 650 407 810
+34 93 318 43 48