[Geoinquiets Barcelona] Nº981: contagi, esports, cervesa, nuke

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº981: contagi, esports, cervesa, nuke

Raf Roset
Contagi: l'origen de tres malalties mortals (malària, lepra i verola) i el seu recorregut infecciós al voltant del món, un treball de l'il·lustrador Haisam Hussein (http://haisam.com/)

El mapa guia definitiu de les ciutats i tots els equips de tots els esports a l'amèrica del nord: beisbol, futbol, bàsquet, futbol americà i hoquei sobre gel
https://i.redd.it/jvh027oi74w11.png

El mapa de la despesa (consum) de cervesa versus vi als USA, per comtats, en un mapa bivariable amb intensitat de color

Els 5 efectes espantosos de la detonació d'una bomba nuclear del kit de terrorista bàsic, vistos en un mapa amb epicentre a l'estació de Sants (spoiler: palma molta gent)

Raf (19)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona