[Geoinquiets Barcelona] Nº980: estètica, apatia, Austràlia, estalvi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº980: estètica, apatia, Austràlia, estalvi

Raf Roset
Un disecció estètica del mapa Equal Earth per explicar tècniques cartogràfiques i de dibuix que fan el mapa més agradable de llegir i en general més polit

El mapa de l'apatia: a les eleccions de l'any 2016 als USA una pila d'abstencionistes no van anar a votar, i en aquest mapa es mostren com si haguessin votat per "ningú"

TerriaJS és una llibreria per construïr llocs web d'exploració, descoberta i accés a geodades en 2D/3D, projecte de codi obert del govern d'Austràlia

Estalviar entre un 95% i un 99% percent del cost de la cartografia online canviant a OpenStreetMap per els mapes i a OpenCage per la geocodificació

Raf (20)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona