[Geoinquiets Barcelona] Nº978: Martin, estels, Apple, R

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº978: Martin, estels, Apple, R

Raf Roset
Martin és un servidor de tessel·les vector des de Postgis pensat per a grans bases de dades, escrit en Rust i de codi obert
https://martin.urbica.co

Les 5 ciutats més grans de cada estat USA pintades com si fossin constel·lacions celestes, en un pòster a la venda que també té una versió amb països europeus
https://www.etsy.com/listing/655697813/european-constellations?ref=shop_home_active_6

Després de 4 anys treballant per fer-se un mapa propi a partir de zero ja hi ha una primera versió del mapa Apple que representa un 3.1% de la superfície dels USA
https://www.justinobeirne.com/new-apple-maps

"Geocomputació amb R" és un llibre online de codi obert sobre anàlisi de dades geogràfiques, visualització i modelatge, que accepta correccions i contribucions
https://geocompr.robinlovelace.net/foreword.html

Raf (22)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona