[Geoinquiets Barcelona] Nº974: arqueologia, BIM, tèxtil, serialització

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº974: arqueologia, BIM, tèxtil, serialització

Raf Roset
Fotografia aèria multitemporal i escaneig làser per cartografiar jaciments arqueològics i facilitar el coneixement i la gestió del patrimoni cultural

Llibreria JavaScript de codi obert per visualitzar models 3D amb WebGL, a partir de glTF i OBJ, pensada especialment per a la integració de models BIM
http://xeogl.org/

La combinació del mapa @openstreetmap amb els estils @stamen i la impressió tèxtil per metres permet fer tota mena de bosses personalitzades al gust
https://kerook.eu/en/blog/2018/bustine-osm/

Grandine és un repositori de llibreries i eines command line per treballar amb dades geoespacials i racionalitzar i serialitzar la producció de tessel·les vector
https://github.com/thomersch/grandine

Raf (26)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona