[Geoinquiets Barcelona] Nº973: optimització, població, geologia, edat

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº973: optimització, població, geologia, edat

Raf Roset
vt-optimizer és una eina que permet inspeccionar, simplificar i optimitzar Vector Tiles en arxius mbtiles tenint en compte l'estil json que se'ls aplicarà, feta per @ibesora

Visualització de la població mundial en 3D, amb dades de 2015, que permet també visualitzar els canvis entre 1990 i 2015 i comparar amb les dades de 1975, amb documetnació i explicacions
https://pudding.cool/2018/10/city_3d/

La geologia del Camp Nou, l'estadi del Barça, explicada a partir dels quasi 60 sondejos fets amb profunditats fins a 60 metres amb extracció contínua 

Mapa de l'edat mitjana dels holandesos a nivell municipal, que combina numerals per dibuixar la geometria i color per copsar la distribució

Raf (27)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona