[Geoinquiets Barcelona] Nº972: potencial, contaminants, proporcionalitat, desastres

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº972: potencial, contaminants, proporcionalitat, desastres

Raf Roset
El potencial de les dades geoespacials encara té molt recorregut, i tots els sectors de negoci al voltant de la geoinformació tenen un futur brillant

El satèl·lit Copèrnic Sentinel-5P té encomenada la tasca de cartografiar els contaminants de l'aire a tot el món, i ara també detecta el diòxid de sofre i el formaldehid

Mapa descarregable en alta resolució, de domini públic, de tot el món fet amb la nova projecció Equal Earth que mostra les mides adequadament proporcionals de les masses de terrra

Només un 3,5% dels municipis francesos no han patit mai cap desastre natural provocat per sequeres o inundacions, segons les dades entre 1990 i 2018

Raf (28)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona