[Geoinquiets Barcelona] Nº:970: sóls, satèl·lit, HBIM, python

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº:970: sóls, satèl·lit, HBIM, python

Raf Roset
El primer mapa interactiu de sóls amb camps i conreus detectats per AI permet comparar Amèrica i Europa i tenir informació sobre tendències de collites

Un script per a la descàrrega massiva d'imatges de satèl·lit de Landsat, Sentinel, MODIS, VIIRS o PROBA-V permet obtenir escenes de la zona geogràfica que vulguis

Un paper en PDF descriu la integració entre HBIM (Historic Building Information Modeling) i el GIS 3D per a la gestió i preservació de llocs de patrimoni cultural

La caixa d'eines de codi obert per fer cartografia per a científics de dades, una presentació de Francois Dion a la NACIS 2018

Raf (30)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona