[Geoinquiets Barcelona] Nº969: JIDE, Arturo, Barcelona, ciutats

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº969: JIDE, Arturo, Barcelona, ciutats

Raf Roset
El resum curt de les jornades de la JIDE 2018 que s'han fet enguany a Menorca, amb 60 presentacions i 175 assistents

Arturo és un algorisme d'aprenentatge automàtic dissenyat per determinar quines són les condicions urbanístiques que fan les ciutats més habitables que pots ajudar a entrenar

Tots els edificis de Barcelona en una animació on apareixen per anys, a partir de les dades Inspire del Cadastre

Turbulències en el futur de les ciutats: el creixement urbà representa un risc i moltes ciutats no cobreixen les necessitats dels seus residents

Raf (31)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona