[Geoinquiets Barcelona] Nº968: flotes, construccions, Maresme, Vue

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº968: flotes, construccions, Maresme, Vue

Raf Roset
Les flotes de transport públic d'algunes ciutats europees, amb les línies i les parades, en un mapa en temps real a partir de posicions, horaris i feedback d'usuaris

El mapa de totes les construccions humanes als USA, explicat amb detall per veure com la geografia i la geologia i la cultura donen forma a l'urbanisme

Un estudi del decaïment de la massa forestal dels boscos del Maresme, Catalunya, a partir de l'anàlisi de l'índex de vegetació EVI amb imatges Sentinel-2 de l'agost de 2015 i 2016

Crear un mapa interactiu amb Vue i D3 per tenir màxim control del codi, modificar el disseny, mostrar altres dades, etc, gràcies @jsenag

Raf (32)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona