[Geoinquiets Barcelona] Nº966: dataviz, exploració, locin, hidropolític

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº966: dataviz, exploració, locin, hidropolític

Raf Roset
La llista de projectes de visualització de dades complexes del curs 2018 de visualització de dades del màster de ciència de dades de la universitat de Berkeley
http://johnguerra.co/viz/berkeleyFinalProjectsSummer2018/

Temps d'exploració: visualització de 440 anys de viatges al voltant del globus, des de 1487 fins principis del segle XX, com a recurs educatiu 
https://www.axismaps.com/projects/exploration/

La potència del GIS va molt més enllà de només fer mapes, i es defineix amb un nou terme: location intelligence, que combina Business Intelligence amb GIS i amb anàlisi de dades
https://www.govloop.com/community/blog/rebranding-gis-to-better-understand-its-power/

Els conflictes per l'aigua, també anomenats risc hidropolític, analitzats per a tot el món des d'una aproximació geoespacial tenint en compte població i canvi climàtic

Raf (34)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona