[Geoinquiets Barcelona] Nº965: odissea, solar, relleu, social

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº965: odissea, solar, relleu, social

Raf Roset
El llilbre "All Over the Map: A Cartographic Odyssey " que ha d'aparèixer a finals de mes és dels mateixos autors del blog de mapes de National Geographic
https://www.amazon.com/All-Over-Map-Cartographic-Odyssey/dp/1426219725

La web que permet calcular el potencial solar a Suïssa, per adreça o geolocalització IP, dsitingeix entre sostre i façana i retorna una pila de dades
https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/sonnendach/index.html?featureId=7298351

La inversió del relleu en la representació del terreny depén de la posició de la font de llum, com s'explica en aquest paper (PDF) que conclou que ha de venir de NNW
http://www.geo.uzh.ch/%7Earzu/publications/biland-coltekin2016.pdf

Un llibre obert sobre la dimensió espacial de la cartografia social, els registres històrics i les forces a llarg termini que configuren la forma de viure a les ciutats
https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/mapping-society

Raf (35)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona