[Geoinquiets Barcelona] Nº963: migrants, resistència, prediccions, negoci

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº963: migrants, resistència, prediccions, negoci

Raf Roset
Els migrants que arriben a Europa no només moren al Mediterrani: en aquest web es recullen els noms, la data i la localització de tots els morts a Calais i voltants 

El negoci dels mapes i totes les diferents empreses que orbiten al voltant de la cartografia s'enfronten a la resistència dels voluntaris que col·laboren per tenir un mapa obert

Emprar la capa de POI d'OSM per intentar predir alguns indicadors econòmics provant si hi ha correlacions amb els principals índexs, amb scripts a GitHub

Les estratègies obertes explicades en termes de negoci: com és que el nivell de col·laboració en molts projectes de codi obert és superior al de les empreses tradicionals

Raf (37)


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona