[Geoinquiets Barcelona] Nº961: VTOL, nord, caminar, mar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº961: VTOL, nord, caminar, mar

Raf Roset
Un UAV VTOL, ala fixa i enlairament vertical, amb una hora d'autonomia, un compartiment de càrrega adaptable fins 550 grams i format compacte i portable

La versió electrònica de l'atles ecològic dels estrets de Bering, Chuckchi i Beaufort descarregable en PDF (sencer, o per capítols)

El mapa de totes les caminades a l'aire lliure que es poden fer a l'estat de Washington, USA, que manté una associació de voluntaris
https://www.wta.org/go-outside/map

L'ecosistema marí d'Escòcia és enorme i aquest mapa interactiu dels mars permet veure tots els recursos i faciltia la gestió i el coneixement del medi
https://scottishwildlifetrust.org.uk/2018/06/mapping-scotlands-seas/

Raf (39)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona