[Geoinquiets Barcelona] Nº960: alfombres, Palestina, coca, Etiòpia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº960: alfombres, Palestina, coca, Etiòpia

Raf Roset
Alexandra Kehayoglou és una artista plàstica que treballa amb material tèxtils i té unes alfombres que recreen paisatges reals com una crida a la consciència mediambiental

La discriminació evident de Palestina a Google Maps serveix als interessos del govern israelià i contradiu el compromís de Google amb els acords internacionals de drets humans

El negoci de la coca a Colòmbia en xifres, amb la visualització de l'impacte directe en el sector immobiliari a les ciutats més properes a les zones productores

Primera versió online de l'atlas d'Etiòpia per a la restauració del paisatge amb arbres, tant per recuperar fins a 82 milions d'hectàrees com per protegir els boscos que encara sobreviuen

Raf (40)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona