[Geoinquiets Barcelona] Nº959: flota, raspberry, tòpic, vianants

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº959: flota, raspberry, tòpic, vianants

Raf Roset
El Departament de l'Interior dels USA desplega una flota de més de 400 drones amb diferents sensors per a les tasques de recollida de tota mena de dades del territori

Instruccions pràctiques per fer-se un mateix un navegador per al cotxe amb mapes offline amb dades obertes i càlcul de rutes tot posat en una Raspberry Pi

El mapa tòpic de totes les ciutats europees, que tenen totes les mateixes atraccions i carrers i barris i trampes per a turistes

Analitzar l'accessibilitat de zones urbanes per vianants amb transport miltimodal mitjançant eines de codi obert com Qgis i dades obertes com les d'OpenStreetMap

Raf (41)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona