[Geoinquiets Barcelona] Nº958: Palu, patrimoni, Colorado, dièsel

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº958: Palu, patrimoni, Colorado, dièsel

Raf Roset
La destrucció causada a Palu pel terratrèmol, el tsunami i sobretot la liqüefacció del sól explicada amb mapes i fotografies de l'abans i el desprès

La virtualització del patrimoni immoble com a tècnica de preservació que combina tecnologies com la fotogrametria digital, el làser i la impressió 3D

L'explorador de traces per Colorado permet veure més de 62k km de passejades i recorreguts per la natura, i té també la versió app mòbil

La contaminació per dièsel a Flandes hauria estat molt menor si els fabricants d'automòbils no haguessin falsificat les xifres d'emissions de NOx

Raf (42)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona