[Geoinquiets Barcelona] Nº956: vespa, waorani, deute, crisi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº956: vespa, waorani, deute, crisi

Raf Roset
La invasió i colonització de Galicia per part de la vespa asiàtica (vespa velutina) que poc a poc està acabant amb abelles i altres per manca de depredador

Projecte d'aixecament del mapa del territori ancestral de la nació waorani a l'Amazònia, fet pels propis habitants amb ajuda de voluntaris
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/15aa78e7-d712-4ae5-8daf-9431390313bd/mapeo-territorial-waorani

Anatomia d'una trampa xinesa de deute: Sri Lanka cedeix el control i la sobirania de més de 15k acres de terra al voltant d'un port a una empresa estatal xinesa durant 99 anys

La crisi a UK fa que els joves hagin de pagar quantitats fora del seu abast per llogar un pis a dos terços del territori, amb tot el què això implica

Raf (44)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona