[Geoinquiets Barcelona] Nº955: geodades, vots, mobilitat, oportunitats

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº955: geodades, vots, mobilitat, oportunitats

Raf Roset
Un servei de bases de dades geoespacials molt flexible i hostatjat al núvol per gestionar i treballar amb geodades i fer-ne mapes interactius online

"Què val el teu vot?" és un scrollymap per explicar fins a quin punt la democràcia representativa dels USA defensa els millors interessos dels ciutadans

Les conductes de mobilitat humana i animal com a eina per pensar la gestió del flux hauria de permetre dissenyar una millor mobilitat més integrada en el medi ambient
https://veillecarto2-0.fr/2018/09/29/les-comportements-de-mobilites-humaine-et-animale-comme-outil-daide-a-la-reflexion-sur-lamenagement-de-flux/

Els problemes d'interpretació que planteja l'Opportunity Atlas, que té com objectiu traçar les arrels de la mobilitat social als USA des de la infància

Raf (45)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona