[Geoinquiets Barcelona] Nº948: Londres, wifi, tripulacions, migracions

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº948: Londres, wifi, tripulacions, migracions

Raf Roset
Mapa interactiu del metro Londres en temps real amb les posicions dels combois i tres presentacions diferents: geogràfica, esquemàtica i agent secret

Projecte comunitari i participatiu per recollir informació sobre les torres de telefonia mòbil i les estacions base wifi per posar-les en un mapa

A finals del segle XVIII, quasi el 70% dels tripulants que navegaven els vaixells de l'empresa holandesa de les Índies Orientals venien de fora dels Països Baixos

Mapa interactiu dels fluxos migratoris interns a Letònia i les dades estadístiques associades, que es poden descarregar

Raf_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona