[Geoinquiets Barcelona] Nº947: lidar, minibus, connexions, satèl·lits

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº947: lidar, minibus, connexions, satèl·lits

Raf Roset
El làser que esta canviant el món és un llibre sobre l'impacte a la societat, en múltiples camps, de la tecnologia Lidar i les seves aplicacions

El transport col·lectiu a Àfrica, en forma de minibusos, té diferents noms segons els països, com matatu o toca toca

Una imatges de les connexions socials als USA fet a partir de l'anàlisi de les amistats als perfils de Facebook mostra que la distància encara és un obstacle

Resum comprensiu de les fonts de dades actuals i futures, tipus de processos i productes que s'està generant amb les constel·lacions de satèl·lits que van millorant cada dia

Raf (53)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona