[Geoinquiets Barcelona] Nº946: ferroviari, inventari, visor, Maldives

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº946: ferroviari, inventari, visor, Maldives

Raf Roset
El dia 6 d'cotubre hackathó per fer del mapa del transport ferroviari de Barcelona un dels més competitius amb 10k eur en premis

Anàlis i comentaris d'un seguit d'aplicacions GIS d'inventari per fer treballs de recollida de dades al camp, per Android

Webapp interactiva per a la creació i visualització de mapes ràpida i senzilla amb diverses opcions a partir de la càrrega d'arxius geojson

El gran robatori de les Maldives: investigació amb mapa mostra com les illes han estat cedides a grans corporacions turístiques a canvi de diners que no han retornat als habitants

Raf (54)_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona